חופש המידע

פניות למידע במסגרת חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 קובע כי לכל אזרח יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק ולבקש מידע, מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תיענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה, פרטיותו של אדם, סודות מסחריים וכו'

מידה מפורט על החוק אפשר למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

לפי חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה, על פי התעריפים הקבועים בתקנות.

אופן הגשת הבקשה

מבקש המעוניין לקבל מידע מבית החולים, למעט בקשה לקבלת מידע רפואי, יגיש בקשה לממונה על חופש המידע בבית החולים, בהתאם להנחיות להגשת הבקשה

הממונה על חוק חופש המידע במרכז גריאטרי שיקומי פלימן היא ג'ינה בשן.
ניתן לפנות בדוא"ל : info@flim.health.gov.il
או בדואר: ב"ח פלימן, רח' זלמן שניאור 15, ת.ד. 2263  חיפה מיקוד:31021

אופן תשלום האגרה

ניתן לשלם את האגרות בדרכים הבאות:

1.  העברה בנקאית לבנק הדואר חשבון מספר 0240927 ע"ש בה"ח פלימן  משרד הבריאות- יש לצרף אסמכתא בדבר ביצוע העברה
2.  באמצעות תשלום בגזברות בית החולים בהמחאה לפקודת בה"ח פלימן או במזומן
3.  באמצעות דוא"ל, אליו יש לצרף אסמכתא על תשלום האגרה וטופס בקשת מידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2015 על פי חוק חופש המידע
במהלך שנת 2015 לא התקבלו בבית החולים בקשות למידע לפי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2016 על פי חוק חופש המידע
במהלך שנת 2016 לא התקבלו בבית החולים בקשות למידע לפי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2017 על פי חוק חופש המידע

במהלך שנת 2017 התקבלה בבית החולים בקשה אחת במסגרת חוק חופש המידע