מכרזים


מכרז לרכש ברזים תרמוסטטים

 

מכרז לרכש ברזים  תרמוסטטים למרכז הרפואי הגריאטרי פלימן מכרז מס  2-2022

 1. אנו מבקשים לקבל הצעות מחיר למכרז עבור רכש ברזים תרמוסטטים  למרכז הרפואי שיקומי פלימן בחיפה. וזאת  עפ"י הדרישות המופיעות במסמכי המכרז, בהתאם למפרט, התנאים, התקנות, ההנחיות והדרישות המפורטות בפרטי המכרז המפורטים במערכת מנו"ף וכמו כן באתר אינטרנט בי"ח פלימן : fliman.org.il.

 

 1. תנאי סף:
 • המציע הינו עוסק מורשה תאגיד רשום המאוגד כדין בישראל.

 

 1. הבהרות:
  המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות: יום ב' 08/08/2022 בשעה 15:00.
 • לא תתקבל הצעות מחיר מספק/קבלן אשר לא יענה על כל  תנאי המכרז  עפ"י הרשום במפרט , גם אם הצעתו תהיה הנמוכה ביותר משאר ההצעות.
 • בהצעת המחיר, יש לציין מחיר מדויק . שינתן, בהווה ובעתיד, ללא מע"מ. בסיכום ההצעה יש לציין את הוספתו של אחוז המע"מ כחוק ואת המחיר הסופי בעבור כלל ההצעה.
 1. דף הפירוט והנספחים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מתנאי ותכולת המכרז.
 1. וועדת המכרזים תבחר את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה המופיעות במסמכי המכרז.
 1. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 10%, או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.
 1. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כמו כן אנו רשאים לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או אירגוניות.
 2. את ההצעות יש להעביר דרך מערכת  "נעמה" או להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בבית חולים פלימן, רחוב זלמן שניאור, רמות רמז, חיפה  בקומה ד' מול משרדי ההנהלה,  עד יום שני, 15.08.2022 בשעה 12:00 בצהרים.

מכרז לאספקת שירותי השגחה

המרכז הגריאטרי - שיקומי פלימן פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שרותי השגחה

פרטי המכרז מפורטים במסמכי המכרז כפי שפורסמו.

לפרטים לחץ כאן

לעיון בפרטי המכרז לחץ כאן

לרשימת שאלות ההבהרה למכרז לחץ כאן

לפרטים לגבי דחיית המועד האחרון להגשת מסמכים למכרז לחץ כאן


מכרז ממונה בטיחות בית חולים פלימן

המרכז הגריאטרי - שיקומי פלימן פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שרותי ממונה בטיחות בעבודה

פרטי המכרז מפורטים במסמכי המכרז כפי שפורסמו.

לעיון בפרטי המכרז לחץ כאן

לעיון במענה לשאלות לחץ כאן