חופש המידע

פניות למידע במסגרת חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 קובע כי לכל אזרח יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק ולבקש מידע, מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תיענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה, פרטיותו של אדם, סודות מסחריים וכו'

מידה מפורט על החוק אפשר למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

לפי חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה, על פי התעריפים הקבועים בתקנות.

אופן הגשת בקשה למידע לפי חוק חופש המידע

 1. על מבקש המידע להבהיר בפנייתו באופן ברור ומדויק מהו המידע המבוקש. יש לציין על גבי הבקשה את פרטי ההתקשרות עם המבקש.
 2. לשם הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרת בקשה ויחתום על התחייבות לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש. ראה למטה כתב ההתחייבות.
 3. מבקש יצרף לבקשה אסמכתא בדבר תשלום האגרה וכתב התחייבות חתום על ידו.
 4. היה ולאחר בדיקת הבקשה, יימצא כי המבקש נדרש לשלם אגרות נוספות כגון אגרת טיפול או אגרת הפקה בשיעור העולה על 167 ש"ח, יודיע בית החולים למבקש בדבר שיעור האגרות אותן הוא נדרש לשלם.
 5. היה ולא ישלם המבקש את האגרות, יופסק הטיפול בבקשה.
 6. ניתן להגיש את הבקשה לידי הממונה על חוק חופש המידע
  גב' ג'ינה בשן, כתובת דוא"ל gina.bashan@flim.health.gov.il
  טלפון: 04-8307025
  פקס:  04-8307162

שיעורי האגרה

סוג האגרה סכום הערות
אגרת בקשה  22₪ עבור כל בקשה אגרת חובה לתחילת הטיפול, למעט אם המבקש פטור מחובת תשלום אגרה, בהתאם לתקנות. ללא תשלום האגרה, לא תטופל הבקשה.

האגרה לא תושב לפונה גם אם הבקשה תידחה.

אגרת טיפול:
שעות עבודה ממונה
שעות עבודה איש מקצוע
שעות עבודה יועץ משפטי
שעות עבודה צוות טכני
33 ₪ עבור כל שעת עבודה,
החל מהשעה הרביעית
בחישוב השעות נכללים גם איתור המידע, מיונו וטיפול במידע
אגרת הפקה: 0.21 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב.
2.78 ₪ לכל תקליטור מחשב
אין לגבות אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ₪
 

אחר

 

עלות הסרטה או הקלטה

  

אופן תשלום האגרה

ניתן לשלם את האגרות בדרכים הבאות:

 1. באמצעות ביצוע העברה בנקאית ישירות לבנק הדואר סניף ירושלים, חשבון מספר
  0-240927 ע"ש משרד הבריאות, בית החולים "פלימן" . יש לצרף לבקשה אסמכתא בדבר ביצוע העברה בנקאית.
 2. באמצעות תשלום בגזברות בית החולים בצ'ק, בכרטיס אשראי או במזומן. יש לצרף לבקשה אסמכתא בדבר תשלום.

להלן פרטי התקשרות עם גזברות בית החולים:
טלפון: 04-8307023
פקס: 04-8307116

לכתב התחייבות לחץ כאן

 

דין וחשבון שנתי לשנת 2015 על פי חוק חופש המידע
במהלך שנת 2015 לא התקבלו בבית החולים בקשות למידע לפי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2016 על פי חוק חופש המידע
במהלך שנת 2016 לא התקבלו בבית החולים בקשות למידע לפי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2017 על פי חוק חופש המידע
במהלך שנת 2017 התקבלה בבית החולים בקשה אחת במסגרת חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2018 על פי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2019 על פי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2020 על פי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2021 על פי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2022 על פי חוק חופש המידע

מידע סביבתי לפי סעיף 6א לחוק חופש המידע

 

דו"ח גיוון תעסוקתי לשנת 2021

 

פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985