חופש המידע

פניות למידע במסגרת חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 קובע כי לכל אזרח יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק ולבקש מידע, מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תיענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה, פרטיותו של אדם, סודות מסחריים וכו'

מידה מפורט על החוק אפשר למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

לפי חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה, על פי התעריפים הקבועים בתקנות.

אופן הגשת הבקשה

מבקש המעוניין לקבל מידע מבית החולים, למעט בקשה לקבלת מידע רפואי, יגיש בקשה לממונה על חופש המידע בחטיבת בתי החולים, בהתאם להנחיות להגשת הבקשה

הממונה על חופש המידע: גב' ג'ינה בשן.
ניתן לפנות בדוא"ל : gina.bashan@flim.health.gov.il
או בטלפון: 04-8307026

 

דין וחשבון שנתי לשנת 2015 על פי חוק חופש המידע
במהלך שנת 2015 לא התקבלו בבית החולים בקשות למידע לפי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2016 על פי חוק חופש המידע
במהלך שנת 2016 לא התקבלו בבית החולים בקשות למידע לפי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2017 על פי חוק חופש המידע
במהלך שנת 2017 התקבלה בבית החולים בקשה אחת במסגרת חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2018 על פי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2019 על פי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2020 על פי חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2021 על פי חוק חופש המידע

 

דו"ח גיוון תעסוקתי לשנת 2021

 

פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985